Kiến-trúc-Đông-Dương_2

Các bản vẽ kiến trúc Bảo tàng Blanchard de la Brosse, lập bởi KTS De Laval vào tháng 3/1926. Ảnh: Tư liệu

Kiến trúc Đông Dương Các bản vẽ Bảo tàng Blanchard de la Brosse,