Kiến-trúc-Đông-Dương_1

Bảo tàng Blanchard de la Brosse sau đổi thành Viện Bảo tàng quốc gia Việt Nam và nay là Bảo tàng Lịch sử TP.HCM. Ảnh: Tư liệu

Kiến trúc Đông Dương Bảo tàng Blanchard de la Brosse