Đình-Đoài,-theo-lối-về-dân-gian_9

Mảng chạm ở vì nóc đình Tây Đằng (thời Mạc), với hình ảnh hoa văn lá đề ảnh hưởng từ mỹ thuật thời Trần.

Nóc đình Tây Đằng (thời Mạc)