Đình-Đoài,-theo-lối-về-dân-gian_7

Nét chạm trang trí hình vị tiên múa ở tàu đao đình Tường Phiêu

Đình Đoài, theo lối về dân gian 4