Đình-Đoài,-theo-lối-về-dân-gian_10

Rồng với nét uy phong, thể hiện qua nghệ thuật chạm khắc đặc trưng của thời Mạc.

Chạm khắc rồng thời Mạc