Nuong nau thien nhien 9

Các công trình kiến trúc ở làng Triêm Tây đều được thiết lập bền vững trong sự hài hòa cùng cây, đất và nước.