Hy tuong tren mieu vu 4

Chi tiết đục chạm tinh xảo trên nền gỗ ở đôi liễn gian trung điện của Hội quán Tuệ Thành.