Untitled-3

Ga Huế – một kiến trúc thuộc địa ra đời từ 1906, là nhà ga còn giữ kiến trúc nguyên bản nhất Việt Nam.