Untitled-1

Cửa vào Cung Thiên Định, mặt chính diện của lăng Khải Định.