Grand Lycee Yersin 6

Hình ảnh trường Grand Lycée Yersin chụp từ trên không năm 1940