Góc-nhìn-thời-Đông-Dương_3

Eli Lotar thực hiện năm 1938, nguồn ảnh từ Mạnh Hải.

Góc nhìn thời Đông Dương chợ Bến Thành 1938