Diệu-kỳ-Alhambra_6

Nghệ thuật thư pháp Ả-rập là một chi tiết trang trí kiến trúc phổ biến theo phong cách Hồi giáo.

Alhambra trang trí kiến trúc Hồi giáo 3