di san tren vach da 44

Hình tượng voi tạc trên đá núi ở phía sau đền Wat Phou