di san tren vach da 41

Đền chính Wat Phou nằm ở lưng chừng núi Phou Kao