di san tren vach da 40

Mảng điêu khắc tiên nữ Devatar và thần bảo vệ Dvarapala ngay lối vào ở đền chính.