di san tren vach da 39

Hành lang dẫn lối lên đền chính với hàng trụ Linga, biểu tượng thờ phụng thần Shiva.