di san tren vach da 47

Prang – một kiểu kiến trúc tháp thờ Phật ở Ayutthaya nhưng ảnh hưởng hoàn toàn lối xây đền đài theo phong cách Hindu giáo.