di san tren vach da 21

Một toà tháp lẻ loi ở Preah Khan vẫn chưa hoàn thiện hết các chi tiết điêu khắc trong trang trí.