di san tren vach da 16

Rất nhiều mảng trang trí ở Preah Khan điêu khắc tượng Phật – tín ngưỡng của vua Jayavarman VII.