di san tren vach da 33

Hình ảnh tu sĩ ở mảng điêu khắc cụm thứ hai của Prambanan, gọi là Bhurvaloka – thế giới tu hành.