di san tren vach da 31

“Thượng giới” (Arupadhatu) không chi tiết trang trí, điêu khắc, với ba vòng tháp Phật đồng tâm với tháp chính.