di san tren vach da 28

Hành lang ở tầng Rupadhatu với các mảng điêu khắc Bản Sinh Kinh nói về cuộc đời tiền kiếp của đức Phật