di san tren vach da 27

Borobudur có 100 gương mặt Makara mang âm hưởng Hindu giáo trong chi tiết trang trí.