di san tren vach da 26

Các mảng kiến trúc trang trí ở tầng “tu giới” (Rupadhatu) của Borobudur.