Hoi quan phuoc kien 6

Đồ án lưỡng long trên nóc mái Ôn Lăng.