Hoi quan phuoc kien 2

Gian thờ Bà Thiên Hậu ở Hội quán Hà Chương.