Hoi quan phuoc kien 11

Sân thiên tĩnh, nơi lấy ánh sáng trời, một bố cục quen thuộc trong kiến trúc hội quán.