Culture Phong_9

Chữ “Phỗng” được in rõ trên vai áo của ông Phỗng thời Lê Trung Hưng.

Culture Phong 6