Culture Phong_7

Gương mặt đặc thù của Phỗng với búi tóc, mắt mũi to, miệng rộng, không giống với cư dân Đại Việt.

Culture ED40 2