Culture Phong_6

Phỗng bà lim dim, thể hiện thái độ bất cần đời, hiếm gặp trong thế giới Phỗng.

Culture Phong 5