Culture Phong_5

Phỗng mặc áo vai mây (vân kiên), với chăm chút rất kỹ từ trang phục đến đầu tóc, chứng tỏ được sống trong quyền quý, cao sang.

Culture Phong 4