Culture Phong_2

Một dáng Phỗng lạ với gương mặt buồn đầy biểu cảm, có lẽ do mới bị bắt về làm tù binh.

Culture ED40 1