Culture Phong_11

Ông Phỗng đầy nghiêm cẩn dâng hương, hiện vật của đền vua Lê Thánh Tông, Thanh Hóa.

Culture ED40 5