Culture Phong_10

Phỗng trang trí men lam của gốm cổ Chu Đậu, thời Hồng Đức, nhà Lê.

Culture ED40 4