Culture Phong_1

Tượng Phỗng từ thời Lê Trung Hưng (1533 – 1789) đeo thập tự giá, đây cũng là giai đoạn nhiều nhà truyền giáo phương Tây đến Việt Nam.

Culture Phong 1