Đào-Vớt-Bờ-trong-thế-giới-cổ-ngoạn_27

Trang trí kỳ lân cưỡi mây với nét vẽ sinh động trên đĩa gốm Chu Đậu.

Đào - Vớt - Bờ trong thế giới cổ ngoạn 5