Đào-Vớt-Bờ-trong-thế-giới-cổ-ngoạn_26

Đĩa sứ mang niên đại Khang Hy trang trí bằng kỹ thuật bổ ô, hiện vật tàu đắm Vũng Tàu.

Đào - Vớt - Bờ trong thế giới đồ cổ 7