Đào-Vớt-Bờ-trong-thế-giới-cổ-ngoạn_25

Bình tì bà men tam thái, nhũ vàng, những kỹ thuật chế tác độc đáo gốm thời Lê.

Đào - Vớt - Bờ trong thế giới đồ cổ 8