Đào-Vớt-Bờ-trong-thế-giới-cổ-ngoạn_24

Bộ ấm chén trà vớt từ tàu đắm Cà Mau, niên đại Ung Chính (1722 – 1735).

Đào - Vớt - Bờ trong thế giới đồ cổ 9