Đào-Vớt-Bờ-trong-thế-giới-cổ-ngoạn_21

Gốm hoa lam Chu Đậu, hiện vật từ tàu đắm Cù Lao Chàm, Hội An.

Đào - Vớt - Bờ trong thế giới đồ cổ 5