Đào-Vớt-Bờ-trong-thế-giới-cổ-ngoạn_18

Cảnh đấu vật được biến tấu làm quai bình vôi niên đại thời Trần.

Đào - Vớt - Bờ trong thế giới đồ cổ 1