Đào-Vớt-Bờ-trong-thế-giới-cổ-ngoạn_17

Hình tượng Kinnari/Kinnara gốm thời Lý thừa hưởng từ văn hóa Chămpa.

Đào - Vớt - Bờ trong thế giới cổ ngoạn 1