Đào-Vớt-Bờ-trong-thế-giới-cổ-ngoạn_9

Cá hóa long, đề tài trang trí phổ biến trong đồ sứ ký kiểu triều Nguyễn.

Đào - Vớt - Bờ gốm sứ cổ 2