Đào-Vớt-Bờ-trong-thế-giới-cổ-ngoạn_7

Đĩa rồng của vua Minh Mạng với hiệu đề Minh Mạng Niên Chế.

Đào - Vớt - Bờ gốm sứ cổ 3