Đào-Vớt-Bờ-trong-thế-giới-cổ-ngoạn_6

Đề tài trang trí trên dầm trà hiệu đề chữ Nguyễn.

Đào - Vớt - Bờ gốm sứ cổ 4