Đào-Vớt-Bờ-trong-thế-giới-cổ-ngoạn_5

Tô sứ có nắp với trang trí rồng mang hiệu đề Thiệu Trị Niên Chế.

Đào - Vớt - Bờ trong thế giới cổ ngoạn 5