Đào-Vớt-Bờ-trong-thế-giới-cổ-ngoạn_4

Tô Mai – Hạc, tích truyện gắn với chuyến đi sứ của thi hào Nguyễn Du năm 1813.

Đào - Vớt - Bờ trong thế giới cổ ngoạn 1