Đào-Vớt-Bờ-trong-thế-giới-cổ-ngoạn_3

Đề tài trang trí trên đồ sứ ký kiểu là những tích truyện của người xưa.

Đào - Vớt - Bờ trong thế giới cổ ngoạn 3