Đào-Vớt-Bờ-trong-thế-giới-cổ-ngoạn_2

Nghệ thuật trang trí nhân vật trên tô sứ hiệu đề Trân Ngoạn.

Đào - Vớt - Bờ gốm sứ cổ