Đào-Vớt-Bờ-trong-thế-giới-cổ-ngoạn_13

Ấm cá cõng tôm men trắng ngà – xanh rêu thời Lê Trung Hưng (thế kỷ 16 – 17).

Đào - Vớt - Bờ trong thế giới cổ ngoạn 8